Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Konkurs Plastyczny

Konkurs plastyczny „Moja przestrzeń, czyli planowanie przestrzenne – plan mojej gminy, plan mojego miasta”

Plastyczny konkurs klasowy (grup przedszkolnych) dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej obejmujący gimnazja i szkoły podstawowe ma na celu zaangażowanie najmłodszych mieszkańców Gminy Bełżyce w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej,
poprzez efektywne konsultacje społeczne, dyskusje społeczne, promocję odrębnych
tożsamości, budowę potencjału społecznego i stymulowanie innowacji.
Celem konkursu jest pobudzenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. ścieżki rowerowe na osiedlach i place zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne
obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej
w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie 2 godzinnego spotkania podsumowującego, dotyczącego
planowania przestrzennego w czerwcu 2017 r.
Konkurs ogłoszony jest w ramach realizacji projektu "Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym" b.2.1. Planning for real. Działanie nr 1: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej.


Warunki konkursu:

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce „Moja przestrzeń, czyli planowanie przestrzenne – plan mojej gminy, plan mojego miasta”
2. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież przedszkolna, szkolna i gimnazjalna.
3. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej w terminie i formie określonej regulaminem.
4. W konkursie biorą udział prace klasowe (grupowe) wykonane dowolną techniką plastyczną o płaskim kształcie, w formacie A2-A1, nieoprawione.
5. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. Prace należy składać w terminie do
31 maja 2017 r. na adres: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce w godzinach od 11:00 do 19:00.
6. Każda placówka biorąca udział w konkursie ma prawo do złożenia 1 pracy
w przeliczeniu na 50 uczniów z każdej kategorii wiekowej.Prace niezabezpieczone przed zniszczeniem, nieopisane, dostarczone po terminie nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.


Na odwrocie wszystkich prac należy umieścić:

…………………………………………………………………
Klasa/grupa

…………………………………………………………………
nazwisko nauczyciela /opiekuna

…………………………………………………………………
adres przedszkola lub szkoły zgłaszającej, telefon kontaktowy, mail

…………………………………………………………………
Tytuł pracy


7. Spośród wszystkich prac jury powołane przez organizatorów wybierze najlepsze
i przyzna nagrody z każdej kategorii:
a) nagrody główne dla młodzieży szkolnej w ramach ogłoszenia konkursu z zakresu planowania przestrzennego. Przewidziano 9 nagród głównych o wartości 1 000,00 zł. każda,
b) nagrody w formie wyróżnień dla 10 prac (nagród rzeczowych o wartości 500 zł. każda),


Kryteria oceny prac konkursowych:
1. twórcza pomysłowość i wyobraźnia plastyczna,
2. ogólna estetyka wykonanych prac,
3. posługiwanie się techniką plastyczną.
Z nagrodzonych i wyróżnionych prac powstanie wystawa. Prace wszystkich klas (grup przedszkolnych), złożone w ramach konkursu zostaną opublikowane na oficjalnej stronie organizatora konkursu.

8. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni drogą mailową.

9. Podsumowanie konkursu, podczas którego laureaci otrzymają nagrody odbędzie się
w czerwcu 2017.

Powrót